„Întregul scop al educaţiei este să transforme oglinzile în ferestre” (Sydney J. Harris)


Despre noi

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi este o unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi coordonată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi.

Servicii educaţionale dezvoltate:

•servicii de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, prin centrele judeţene şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică;
•servicii de terapie a tulburărilor de limbaj, prin centrele şi cabinetele logopedice interşcolare;
•servicii de orientare şcolara şi profesională a copiilor, elevilor, tinerilor cu cerinţe educaţinale speciale;
•servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, alţi membri ai comunităţii;
•servicii de orientare a formării iniţiale şi continue prin parteneriate cu instituţiile abilitate să ofere formare iniţială şi continuă;

Funcţii:

•de coordonare, realizare, monitorizare şi evaluare a serviciilor educaţionale din judeţ;
•de monitorizare a evoluţiilor beneficiarilor serviciilor educaţionale menţionate;
•de informare şi documentare pentru toţi membrii comunităţii (cadre didactice, părinţi, copii, studenţi, autorităţi locale etc.);
•de colaborare cu partenerii sociali din comunitate, precum şi cu organizaţii şi asociaţii la nivel naţional şi internaţional.


Principalele responsabilităţi:

•coordonează, monitorizează şi evaluează metodologic şi ştiinţific serviciile educaţionale realizate de structurile subordonate;
•participă la formarea iniţială a cadrelor didactice prin asigurarea practicii pedagogice în unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţ;
•participă la formarea continuă prin identificarea nevoii de formare continuă şi colaborarea cu instituţiile acreditate în acest scop;
•informează şi consiliază cadrele didactice în domeniul educaţiei incluzive;
•informează beneficiarii în domeniul consilierii privind cariera;
•realizează materiale şi mijloace de învăţământ cu valoare de suport metodico-ştiinţific pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar;
•evaluează specialiştii care oferă servicii educaţionale din centrele de asistenţă psihopedagogică şi din centrele logopedice;
•realizează o bază de date care centralizează toate serviciile oferite beneficiarilor;


Ne adresăm următoarelor categorii de beneficiari:

•copiilor, elevilor, tinerilor;
•părinţilor sau aparţinătorilor legali ai copiilor;
•personalului angajat în unităţile de învăţământ sau în alte instituţii care acţionează în domeniul problematicii copiilor;
•studenţilor;
•membrilor comunităţii locale.La nivel judeţean, CJRAE coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea şi serviciile educaţionale oferite de centrul judeţean şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi de cabinetele logopedice interşcolare.